Αυγούστου 06, 2020

Λόγω της αργίας του Αγίου Αχιλλίου (Πολιούχου Λάρισας)  ημέρα Τετάρτη, οι Λαϊκές Αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή στη συνοικία Αγιος Αθανάσιος στην οδό Καλλιθέας  και στη συνοικία Νεράϊδα στην οδό Λατταμύα, θα πραγματοποιηθούν μία ημέρα πριν δηλαδή  Τρίτη 14-05-2019 στους ίδιους χώρους.

 Οι Λαϊκές Αγορές της Τρίτης  α)στη συνοικία Σιδηροδρομικού Σταθμού στην οδό Παλαιολόγου  και β) στη συνοικία Αμπελόκηποι στην οδό Γρηγοροπούλου  θα λειτουργήσουν κανονικά.

 

Λόγω των αργιών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  ημέρα Τρίτη, οι Λαϊκές Αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή στη συνοικία Σιδηροδρομικού Σταθμού στην οδό Παλαιολόγου και στη συνοικία Αμπελόκηποι στην οδό Γρηγοροπούλου, θα πραγματοποιηθούν μία ημέρα πριν δηλαδή  Δευτέρα 24-12-2018 στους ίδιους χώρους.

Οι Λαϊκές Αγορές της Δευτέρας  α)στη συνοικία Φιλιππούπολη στην οδό Αβδήρων β) στη συνοικία 40 Μαρτύρων στην οδό Σεφέρη και γ) στη συνοικία Ανθούπολη στην οδό Αλεξανδρουπόλεως, θα λειτουργήσουν κανονικά.

 

Aπό τη Διεύθυνση Τοπικής και Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώθηκε ότι σ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 14του Ν.4541/31-05-2018 (ΦΕΚ 93/31-05-2018 Τ.Α΄), δίνεται νέα παράταση για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών  οι οποίες διατάξεις αναφέρουν ότι:

“Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 και των κατ” εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή και να δραστηριοποιούνται έως την 15η Ιανουαρίου 2019,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.”

Συνεπώς όσοι κάτοχοι των εν λόγω αδειών δεν έχουν ανανεώσει τις άδειες τους μπορούν να το πράξουν μέχρι  15-01-2019 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β” 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σελίδα 2 από 2

Δημοφιλή

Error: No articles to display

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία

  info@postlarissa.gr

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων